12:08 CH
Thứ Tư
24
Tháng Bảy
2024

Tài liệu OBAMACARE tương đối đầy đủ nhất - Hoàng Lộ

17 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 10361)

Bạn không thể không đọc OBAMACARE,
tài liệu tương đối đầy đủ nhất
 
 Obamacare logo w capitol
 
Tài liệu OBAMACARE tương đối đầy đủ nhất
 From: Hoàng Lộ
 
Kể từ ngày 01 tháng mười tại Hoa kỳ, Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe được thành lập do luật cải tổ y tế Obamcare bắt đầu hoạt động. Bài viết dưới đây tóm lược nhửng điều cần biết về việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này.
Obamacare tại Hoa kỳ: 5 điều cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe
Theo luật cải tổ y tế có hiệu lực từ 1 tháng giêng năm 2014, Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe cũng gọi là Trung tâm Giao dịch Bảo hiểm Sức khoẻ (Health Insurance Marketplace or Health Insurance Exchange) sẽ cung cấp cho dân chúng Mỹ một phương cách mới để tìm kiếm và mua bảo hiểm sức khoẻ. Mỗi thị trường (Marketplace) là một mạng web (website) riêng cho từng tiểu bang trên đó dân chúng có thể mua bảo hiểm sức khoẻ từ nhiều công ty tư nhân (bao gồm cả các hãng bảo hiểm lớn như Blue Cross, Cigna, Humana và Kaiser...). Các công ty bảo hiểm và các chương trình bảo hiểm của mỗi tiểu bang mỗi khác, tuy nhiên mọi chương trình đều phải có những mục bảo hiểm và dịch vụ cốt lõi giống nhau và đáp ứng những tiêu chuẩn cũa Chính phủ theo như ấn định bởi Luật Cải tổ Y tế Obamacare.
Bạn không bắt buộc phải sử dụng thị trường trên để mua bảo hiểm; tuy nhiên nếu mua qua thị trường thì bạn có thể được giảm bớt tiền bảo phí hàng tháng (premium) và chi phí bạn phải gánh chịu sẽ ít hơn (out-of-pocket expenses).
Dưới đây là năm điều bạn cẩn biết vể Thị trường Bảo hiểm Sức khoẻ (Marketplace) mới này, bắt đầu hoạt động vào 01 tháng 10 năm 2013. 
 
1.Có bốn loại chuơng trỉnh bảo him sức khỏe: đồng, bạc,vàng và bạch kim
Bốn mức bảo him đồng, bạc, vàng và bạch kim nhằm đáp ứng những nhu cầu về sức khoẻ và tài chánh khác nhau và đặt cơ sở trên tỷ lệ phần trăm chi phí dịch vụ mỗi chương trình chi trả. Các mức này cũng cho biết tỷ lệ phẩn trăm chi phí chăm sóc sức khoẻ mà bệnh nhân sẽ phải gánh chịu. Phần chi phí sau này bao gồm:
· Khoản tiền khấu trừ (deductibles) tức là khoản tiền nợ về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm mà bệnh nhân phải trả trước khi hãng bảo hiểm chi trả phí tổn dịch vụ.
· Khoản tiền đồng thanh toán (copayments) tức là khoản tiền cố định (fixed amount) mà bệnh nhân phải gánh chịu cho dich vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm.
·  Khoản tiền đồng bảo hiểm (coinsurance) tức là phần đóng góp cùa bệnh nhân vào chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm.
Giả sử như bạn có $1,000 deductible, $25 copayment và 20% coinsurance. Đối với một số dich vụ chăm sóc sức khoẻ như khám bác sĩ gia đình bạn sẽ phải gánh chịu $25 copayment. Đối với các dịch vụ khác, như giải phẫu chẳng hạn, trước tiên bạn phải thanh toán tiền deductible $1,000, sau đó bạn sẽ phải gánh chịu 20% chi phí giải phẫu còn lại. Như vậy nếu chi phí giải phẫu là $5,000, thì bạn phải trả trước tiên $1,000 deductible rổi sau đó 20% chi phí còn lại tức là ($5,000-$1,000)x 20%=$800.
Sơ đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm chi phí mà các chương trình bảo hiểm chi trả tùy thuộc vào mức bảo hiểm của chương trình.
 
Plan Level
Mức bảo hiểm
What the Plan Spends
Tỷ lệ % chi phí chương trình bảo hiễm chi trả
What you Spend
Tỷ lệ% chi phí bạn phài gánh chịu
Bronze
Đồng
60% 40%
Silver
Bạc
70% 30%
Gold
Vàng
80% 20%
Platinum
Bạch kim
90% 10%
 
Các chương trình thuộc loại đồng( bronze) có bảo phí thấp nhất (tức tiền mua mà bạn phải trả hàng tháng/ premium) nhưng cũng có mức bảo hiểm thấp nhất (insurance level) tức là bạn sẽ phải gánh chịu nhiều phần chi phí hơn cho các dịch vụ .Nếu mức bảo hiểm tăng dần (từ đồng lên bạc lên vàng rồi lên bạch kim) thì bảo phí cũng tăng theo nhưng phần chi phí dịch vụ bạn phải gánh chịu lại giảm. Chẳng hạn như nếu bạn mua chương trình bảo hiểm loại bạch kim (platinium) thì bạn sẽ phải trả tiền bảo phí cao nhưng ngược lại bạn sẽ bớt phải gánh chịu chi phí cho mỗi lần khám bác sĩ, mua thuốc kê toa hay sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác.
 
Ghi chú: Nếu bạn cần phải đi khám bác sĩ luôn và mua thuốc kê toa thường xuyên thỉ bạn nên mua loại bảo hiễm vàng hay bạch kim. Nếu bạn không có nhiều hoá đơn về chăm sóc sức khoẻ thì mua loại bảo hiểm đồng hay bạc là đuợc. Bạn có thể vào trang web Marketplace đễ so sánh các chương trình bảo hiểm và lựa chọn chượng trình nào thích hp với nhu cầu sức khỏe và tài chánh của bạn nhất. Tùy theo từng Tiểu bang và cá nhân từng người, các chương trình và giá cả thay đổi.
 
2- Tất cả các chương trình bán trên Thị trường Bảo him Sức khỏe đều phài có nhng phúc lợi sức khoẻ thiết yếu
Dù là bạn chọn mua loại bảo hiểm đồng, bạc, vàng hay bạch kim, một số phúc lợi sức khoẻ thiết yếu đều phải đuợc bảo hiểm, điều này có nghĩa là các chi phí liên quan tới các phúc lợi này được công nhận là cần thiết về mặt y lý và được chương trình bảo hiểm thừa nhận. Kết quả là các khoản tiền đồng thanh toán và đồng bảo hiểm áp dụng (tùy thuôc vào loại dịch vụ) và những gì bạn trả đểu tính vào khoản tiền khấu trừ. Trái lại bạn sẽ không có phúc lợi sức khoẻ vể các dịch vụ không được bảo hiểm (non-covered benefits) chẳng hạn như giải phẫu tự chọn (elective surgery), điều này có nghĩa là bạn phải gánh chịu hết mọi chi phí cho các dịch vụ này.
Các phúc lợi sức khoẻ thiết yếu (essential health benefits) gồm có:
 • Điều trị cai nghiện (Addiction treatment)
 • Dịch vụ cấp cứu bệnh nhân (Ambulatory patient services)
 • Chăm sóc trẻ sơ sanh và trẻ em (Care for newborns and children)
 • Điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đưởng và hen xuyễn (Chronic disease treatment such as diabetes and asthma)
 • Dịch vụ cấp cứu (Emergency services)
 • Nằm bệnh viện (Hospitalization)
 • Dịch vụ thử nghiệm ( Laboratory services)
 • Chăm sóc thai sản (Maternity care)
 • Dịch vụ sức khoẻ tâm thần(Mental health services)
 • Lao động và Vật lý trị liệu (Occupational and physical therapy)
 • Thuốc kê toa (Prescription drugs)
 • Dịch vụ phòng ngừa và bảo vệ sức khoẻ như vắc-xin và dò tìm ung thư ( Preventive and wellness services such as vaccines and cancer screenings)
 • Ngôn ngữ trị liệu (Speech-language therapy)
Ghi chú . Trên đây là những phúc lợi tối thiểu. Nhiều chượng trình có nhng phúc lợi phụ thêm, vỉ vậy bạn cẩn phải coi bản tóm lược các phúc lợi cũa bất cứ  chượng trình nào bạn muốn mua đễ bảo đảm nó phù hợp với ngân sách gia đình và nhu cầu của bạn.
 
3. Bạn có th hội đủ điều kiện hưởng bảo phí hàng tháng (monthly premiums) và khoản chi phí phải gánh chịu (out of pocket expenses) thấp.
 
Hầu hết mọi người sẽ đủ điều kiện hưởng khoản trơ cấp(subsidies) mới của Liên bang giúp giảm bớt phí tổn bảo hiểm sức khỏe. Khi bạn mua bảo him qua thị trường (Marketplace) bạn có thể:
 
· được giảm bớt khoản tiền đóng góp vào chi phí (Cost-Sharing Reductions). Điều này sẽ đỡ cho bạn phải gánh chịu những chi phí như khoản tiền khấu trừ, khoản tiền đổng thanh toán và khoản tiền đồng bảo hiểm và
· được ứng trước tìn dụng thuế để trả tiền bảo phí (Advanced premium Tax Credits). Điều này giảm bớt khoản tiền bạn phải chi ra hàng tháng để trả tiền mua bảo hiểm.
 
Cả hai trợ cấp trên được cấp cho những cá nhân đủ điều kiện:
· Không được hưởng bảo hiểm sức khỏe công cộng (Medicaid hay Children’s Health Insurance Plan).
· Không có thể có được bảo hiểm sức khoẻ qua chủ nhân.
 
Bất cứ khoản tiết kiệm nào cũng tùy thuộc vào kích cỡ và lợi tức của gia đình (family size and income). Bạn có thể vào mạng lưới The Kaiser Family Foundation Calculator rồi điền các thông tin về mức lơi tức của bạn, kích cỡ gia đình, và tuổi tác của các thành viên gia đình; máy tính sẽ cho bạn biết đại cương bạn sẽ được hưởng bao nhiêu trợ cấp và bảo phí mà bạn phải trả là bao nhiêu.
 
Muốn tận dụng mục giảm khoản tiền đóng góp vào chi phí (Cost-Sharing Reductions) bạn phải mua chương trình bảo hiểm loại bạc (silver) trên thị trường “Marketplace” và tiền thu nhập điều chỉnh đã sửa đổi (modified adjusted gross income)của gia đình bạn phải dưới mức tối đa sau đây:
 
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income
Lơi tức
1 người tối đa $28,725
2 tối đa $38,775
3 tối đa $48,825
4 tối đa $58,875
5 tối đa $68,925
6 tối đa $78,975
7 tối đa $89,025
8 tối đa $99,075
 
Ghi chú. Tổng thu nhập điều chình đã sửa đổi (modified adjusted gross income) của một gia đình là tổng thu nhập điểu chỉnh cộng thêm khoản tiển an sinh xã hội được miễn thuế, tiển lời và thu nhập ở ngoại quốc.
 
Tín dụng thuế ứng trước để trả bảo phí ( Advanced Premium Tax Credits)được chính phủ gởi trực tiếp cho công ty bảo hiểm và áp dụng cho bảo phí mỗi tháng. Muốn hưởng trợ cấp này bạn phải điền đơn trên mạng lưới của thị trường Marketplace. Khác với trợ cấp “Cost-Sharing Reductions” bạn không cần phải mua bảo hiễm loại bạc, tuy nhiên bạn vẫn phải hội đủ điểu kiện về lợi tức dựa vào kích cỡ gia đình của bạn.
 
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income Range
Giải lợi tức
1 người từ $11,490 tới $45,960
2 từ $15,510 tới $62,040
3 từ $19,530 tới $78,120
4 từ $23,550 tới $94,200
5 từ $27,570 tới $110,280
6 từ $31,590 tới $126,360
7 từ $35,610 tới $142,440
8 từ $39,630 tới $158,520
 
Ghi chú Khoản tín dụng thuế bạn nhận được tùy thuộc vào lợi tức của bạn. Bạn sẽ càng phài chi ra nhiều cho bảo phí nếu lơi tức càng cao. Nếu lơi tức của gia đình bạn thấp hơn giải lợi tức tương ứng ghi ở bảng trên thì gia đình bạn có thễ đủ điểu kiện hưởng chượng trình Medicaid cũa tiểu bang.
 
4. Nếu bạn có đủ khả năng thỉ bạn cần có bảo hiểm thiết yếu tối thiểu nếu không sẽ bị phạt tiền
Nếu bạn có đủ khả năng mà không mua bảo hiểm trong năm 2014 thì bạn có thễ bị phạt một số tiền bằng 1% thu nhập cũa bạn trong năm hoặc $95 cho mỗi người lớn ($ 47.50 cho mỗi trẻ em), tùy theo khoản tiền nào cao nhất. Tới năm 2016, tiền phạt này sẽ tăng lên 2,5% thu nhập hoặc $695 cho một người. Tuy rằng tiền phạt có vẻ tương đối ít, nhưng điều quan trọng bạn nên nhớ là nếu không có bảo hiễm bạn sẽ phải gánh chiu toàn bộ chi phí về chăm nom sức khỏe
Muốn tránh không bị phạt tiền thì bạn cẩn phải có một bảo hiểm được coi như là đủ tiêu chuẩn của một bảo hiễm thiết yếu tối thiểu (minimum essential coverage). Vào năm 2014 bạn được coi như có bảo hiểm này nếu ở một trong những chượng trình sau đây:
 
 . Bất cứ chương trình bảo hiểm nào cũa chủ nhân kể cả COBRA (Any employer plan including COBRA)
 . Bất cứ chương trình bảo hiểm cá nhân nào bạn đang có (Any individual insurance plan that you already have)
 . Bất cứ chương trình bảo hiểm nào mua trên thị trường Marketplace (Any Marketplace plan)
 . Medicaid
 . Medicare
 . Các chương trình bảo hiểm Peace Corps Volunteer plans
 . Chương trình Children’s Health Insurance Program (CHIP)
 . Bảo hiểm TRICARE (active and retired military, families and survivors)
 . Các chương trình bảo hiểm Veterans health care programs
 
Nếu không có bảo hiểm như trên trong năm 2014 bạn có thể không bị phạt tiền nếu ở vào các trường hợp sau đây:
 
 . Thành viên cũa bộ lạc da đỏ được Liên bang công nhận (Member of a federally recognized Indian tribe).
 . Có bảo hiễm sức khỏe ít nhất chín tháng trong năm (Are insured for at least nine months of the year).
 . Không phải khai thuế vì lợi tức thấp (Don’t have to file a tax return because of low income).
 . Có lợi tức rất thấp và không có khả năng mua bảo hiểm (Have a very low income and you cannot afford coverage). Trong trường
 hợp này bạn phải nộp đơn trên Marketplace để xin xét xem có đũ điểu kiện vể lợi tức để được miễn phạt hay không (you must
 complete an application on the Marketplace to determine whether your income qualifies you for an exemption).
 . Đủ điều kiện được hưởng Medicaid ( theo mức lợi tức mới) nhưng sinh sống tại tiễu bang không chấp nhận nới rộng chương trình
 này (Would qualify for Medicaid under the new income limits but your state has chosen not to expand eligibility).
 . Thành viên cũa một giáo phái phản đối bảo hiễm sức khoẻ được chính quyền thừa nhận ( Member of a recognized religious sect
 such as the Amish and some Mennonite sects– that objects to health insurance).
 
Ghi chú . Khả năng mua bảo hiểm của bạn được xác đình ra sao? Theo Sở Thuế IRS bạn được coi như không có khả năng mua bảo hiễm nếu chi phí bảo hiểm cao hơn 9.5% lơi tức trước khi tính thuế của gia đình (pre-tax income) hoặc nếu lợi tức của bạn dưới thểm lợi tức phải khai thuế (income-tax threshold)
 
5. Các ngày tháng quan trọng cần biết
Có ba ngày tháng quan trọng cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe (Health Insurance Marketplace)
 
 . 01 tháng mười, 2013 – Thị trường bắt đầu hoạt động (tức ngày bắt đầu ghi danh mua bảo hiểm)
  . 01 tháng giêng, 2014 – Bảo hiểm sức khoẻ bắt đầu có hiệu lực
 . 31 tháng ba, 2014 – Ngày chót ghi danh mua bảo hiểm
 
Sau ngày 31 tháng ba năm 2014 bạn phải chờ tới kỳ đăng ký năm sau mới có thể mua bảo hiểm qua thị trường Marketplace. Tuy nhiên bạn có thể được đặc biệt ghi danh mua bảo hiểm trong trường hợp có những sư cố đặc biệt xẩy ra cho bạn như ly dị, cưới hỏi hay sinh con...
 
Nếu bạn đủ điều kiện hưởng Medicaid hay CHIP ( Children’s Health Insurance Program) thì bạn có thễ xin ngay từ bây giờ và bảo hiểm có thể có hiệu lực ngay. Bạn có thể vào Marketplace trên trang mạng www.healthcare.gov và tìm kiếm “Medicaid” hoặc “CHDP’ đễ biết mình có đủ điều kiện hay không?
 
Tóm lại
Hầu hết mọi người đều có thể mua bảo hiểm sức khoẻ qua Thị trường Bảo hiểm Sức Khỏe (Healh Insurance Marketplace) miễn là hội đủ các điều kiện sau đây:
 
 . Sinh sống tại Hoa kỳ
  . Công dân Hoa kỳ
 . Hiện không bị giam cầm
 
Nếu là công dân Hoa kỳ đang sống tại ngoại quốc thì bạn không bắt buộc phải có bảo hiểm theo như qui định bởi Luật Cải tổ Y tế và sẽ không bị phạt tiền vì không có bảo hiểm.
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về Thị trưởng Bảo hiểm Sức khỏe hoặc những chỉ dẫn đặc biệt của Tiểu bang của bạn về việc mua bảo hiểm bằng cách:
 · viếng thăm trang mạng www.healthcare.gov
 · liên lạc với số điện thoại 1-800-318-2596
 . liên hệ qua twitter.com/HealthCareGov
 . tiếp xúc với công ty bảo hiễm sức khoẻ của bạn.
 
5 Things You Should Know About The New Health Insurance Marketplace-Jean Folger- 9/15/2013
Tiến trình duyệt xét hổ sơ mua bảo hiễm qua Trung tâm Bảo hiểm Sức khoẻ Marketplace
 
blank
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Năm 2018(Xem: 19248)
Nhưng thật là bất ngờ, bất ngờ đến kinh ngạc, khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn văn Luận, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi… một người.
26 Tháng Sáu 2024(Xem: 301)
người viết dành cho sáng tác một thái độ sống trong quá trình tìm lại cái self tích cực đã mất hoặc một thời quên lãng của mình.
25 Tháng Ba 2024(Xem: 1123)
Ba mươi năm cân đai áo mão, một tiếng thanh liêm, Hết nửa đời cửa khuyết sân chầu, vạn lời ca ngợi.
15 Tháng Ba 2024(Xem: 1304)
Một số tác phẩm của Tự lực văn đoàn cũng được phóng tác hay biên thành kịch hoặc biên thành tuồng cải lương tâm lý xã hội.
23 Tháng Giêng 2024(Xem: 1589)
Biên Hòa là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước và là cửa ngõ quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
04 Tháng Mười 2023(Xem: 2591)
Học sinh tiểu học trước năm 1975 được dạy Đức Dục, Công Dân Giáo Dục từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút mỗi tuần. Học sinh trung học, môn Công Dân Giáo Dục 2 giờ mỗi tuần.
08 Tháng Chín 2023(Xem: 2655)
Một bác sĩ chuyên khoa tim cho biết, nếu mọi người nhận được bài viết này gửi tiếp cho 10 người khác, thì ít nhất một mạng người sẽ được cứu sống.
05 Tháng Bảy 2023(Xem: 3039)
An Lộc đứng vững nhờ sự hy sinh trên cả tuyệt vời của các chiến sĩ Quân lực VNCH thuộc đủ mọi quân binh chủng, các đơn vị Tiểu khu và Chi khu những người lính Địa Phương Quân
22 Tháng Ba 2023(Xem: 3362)
Riêng thuế lợi tức liên bang, các chủ nhân công ty phải khấu trừ các loại thuế lợi tức theo luật định và gửi về cơ quan thuế IRS, cuối năm mỗi cá nhân ấy
13 Tháng Mười Một 2022(Xem: 5891)
Vì nơi này chứa một trong những chất có giá trị nhất trên thế giới , nên nó phải có những đặc điểm nhất định để các tổ chức hoàn toàn tin tưởng vào nó.
19 Tháng Tư 2022(Xem: 7786)
Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người.
21 Tháng Ba 2022(Xem: 8046)
Đây là lý do tại sao người lớn và người cao tuổi luôn bị phát hiện đau tim hoặc tê liệt vào khoảng 5-6 giờ sáng. Trong tình trạng này, họ chết trong giấc ngủ.
19 Tháng Sáu 2021(Xem: 8606)
Xin viết lại bài này với lòng ngưỡng mộ, và biết ơn người phát minh ra "@", giúp Emails phát triển hoàn thiện như hôm nay.
10 Tháng Ba 2021(Xem: 9690)
Vì cuộc đời là những vòng tuần hoàn đáng quý của sinh mệnh, không ai luôn được và cũng không ai luôn mất, nên hãy biết sống để cho đi…
20 Tháng Chín 2020(Xem: 9775)
Vì quyền lợi của Hoa Kỳ và dấu hiệu dịu giọng của Trung Quốc như hiện nay có thể dẫn đến một cuộc thương thảo không?
28 Tháng Sáu 2020(Xem: 11315)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình
18 Tháng Tư 2020(Xem: 10599)
Người vào cỡi áo lau son phấn Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường
02 Tháng Sáu 2019(Xem: 13929)
Về đức hạnh, cả đời Ông luôn giữ vững 13 đức tính: ôn hòa, kín tiếng, ngăn nắp, quyết đoán, tiết kiệm, siêng năng, chân thành, công bằng, điều độ, sạch sẽ, tĩnh tại, giản dị, khiêm tốn
27 Tháng Hai 2019(Xem: 12829)
Tôi rất hy vọng những nỗ lực và thành quả của giới trí thức tỵ nạn Việt Nam như bộ Dòng Việt (GS Lê Văn), sách và bài viết về ngữ học, văn phạm, tự điển
16 Tháng Mười Một 2018(Xem: 15105)
Thế giới nín thở theo dõi sách lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump + Quốc hội lưỡng viện Mỹ khi đẩy Hồ sơ Duy Ngô Nhĩ để bất ngờ "xé nách" TQ
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 19534)
Tào Tháo chính là một trong những nhà Chính trị – Quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 15297)
Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 12808)
Ngày 2 tháng 4 năm 1972, Đại tướng Fred C. Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ và Thiếu tướng Verne L. Bowers, Phụ tá Tham mưu trưởng Lục quân ký thay Tổng thống ân thưởng
09 Tháng Tám 2018(Xem: 12726)
xưng vương xưng bá mà lại coi Mỹ là kẻ thù. Trung Quốc sẽ là mục tiêu số một mà Mỹ đang nhắm tới! Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!
21 Tháng Giêng 2018(Xem: 11929)
Hy vọng rằng tinh thần yêu nước của người Việt trong và ngoài nước sẽ được hướng dẫn đúng mục tiêu, thấy rõ chúng ta bị bọn bán nước cai trị
17 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 13956)
Giải tội cho những người nầy, có nghĩa là họ có tội phải chết, nhưng giải đi cho xong để Diêm Vương khỏi mất công
29 Tháng Mười Một 2017(Xem: 16062)
Thùng giống nhau, nhưng đựng bên trong những thứ khác nhau thì số mệnh của nó cũng khác nhau.
29 Tháng Mười Một 2017(Xem: 13947)
Cho dù bạn thân thiện và cư xử đúng mực thế nào, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những người không ưa mình và tìm cách dìm bạn đến hết mức có thể.
28 Tháng Hai 2017(Xem: 15443)
Trong niềm nhớ thương khôn nguôi về quê nhà của một người Việt Nam ly hương còn nặng tình hoài cổ
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10851)
ông sếp tôi ủng hộ tất cả những gì tổng thống đắc cử Trump làm, vì (ông) biết Tổng Thống Trump là người sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, miễn là đạt kết quả
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10923)
Biết đâu lịch sử sẽ tái diễn và dân chúng Trung Hoa thoát được nạn độc tài như dân chúng Liên Xô được hưởng cách nay đúng 25 năm.
21 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11868)
“chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh,” còn theo đại tá Hà thì “Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi
12 Tháng Mười Một 2016(Xem: 10421)
Sao cũng được, miễn là không cắt cổ đổ máu khi thay đổi chính quyền. Bốn năm hay tám năm rồi cũng qua mau. Tâm bình, thế giới bình.
11 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11004)
Sau những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa, tới lượt Dân Chủ phải thoát xác….
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 11401)
đây là thiết bị dịch cả 2 chiều, nên nó cực kỳ tiện dụng, xóa bỏ đi mọi rào cản của ngôn ngữ.
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 18318)
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố
30 Tháng Năm 2016(Xem: 13766)
Người Mỹ gốc Việt cũng có rất nhiều mà điển hình là ông Bùi Văn Phú hiện là giáo sư tại California sau khi tốt nghiệp UC Berkeley đã tham gia
20 Tháng Năm 2016(Xem: 14526)
Con Cháu chúng ta sẽ không còn cần bằng lái xe nữa và sẽ không bao giờ sở hữu một chiếc xe hơi.
09 Tháng Tư 2016(Xem: 10308)
"Nước Mỹ đã không hiểu được cuộc xung đột kém nghiêm trọng, đã không phô diễn đuợc năng lực tương xứng chống lại nó."
06 Tháng Tư 2016(Xem: 13937)
xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của những Anh Hùng Liệt Nữ... vô danh, vĩnh biệt với muôn vàn tiếc thương!.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 16598)
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 13461)
Xem lại những hình ảnh Sài Gòn xưa cũng có thể vừa để hoài niệm, vừa để trân quý một thời đại tốt đẹp mà
06 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11031)
ngót trăm người còn nán lại đến giờ phút chót để tận mắt ngắm nhìn hay tận tay sờ được nhiều giá trị văn hóa chỉ từng nghe nói
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 11921)
Medicare Advantage từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 là lúc quý vị có medicare cần xem lại chương trình bảo hiểm sức khỏe quý vị đã lựa chọn
31 Tháng Mười 2015(Xem: 11844)
chỉ một nền Cộng hòa Tam quyền phân lập đơn sơ, khiêm tốn vẫn chỉ là “ một viễn tưởng “ ở ngày mai, nghĩ cũng thật là thảm cho Đất nước và Dân tộc!
24 Tháng Mười 2015(Xem: 11606)
Thành Phố Maribyrnong là thành phố đầu tiên trên toàn cỏi Úc Châu đã biểu quyết công nhận Cờ Vàng