Tiếng Việt
Ái Hữu Biên Hòa
BÀI PHỎNG VẤN ĐƯỢC THỰC HIÊN NĂM 1990