Tiếng Việt
Ái Hữu Biên Hòa
Chắp tay niệm Phật Thơ = Tuệ Nga