Tiếng Việt
Ái Hữu Biên Hòa
Mary Nguyễn săn ảnh và Sương Lam thực hiện video.