3:57 SA
Thứ Ba
18
Tháng Sáu
2024

NỘI QUY HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA

17 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 8608)

 logobh-content HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA

 

 NỘI QUY

 

 CHƯƠNG I: THÀNH LẬP HỘI

 

ĐIỀU 1 – DANH XƯNG.

Là một tổ chức thân hữu bất vụ lợi, được mang danh xưng HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA.

ĐIỀU 2 – TÔN CHỈ.

Đặt nền tảng trên tinh thần thân hữu giữa những đồng hương, cũng như những người đã từng sống tại tỉnh Biên Hòa. Sinh hoạt theo nguyên tắc dân chủ, độc lập và trong tình thương của những người sống xa quê hương Việt Nam.

ĐIỀU 3 – MỤC ĐÍCH.

Hội Ái Hữu Biên Hòa California là một tổ chức bất vụ lợi, không hoạt động chính trị, và có mục đích:

 - Duy trì và phát huy tình thân ái cũng như nối vòng tay lớn với tất cả đồng hương Biên Hòa đang sống xa quê hương

 - Phát huy tinh thần tương thân, tương trợ lẫn nhau.

 - Duy trì và phổ biến văn hóa, phong tục, và tập quán cho thế hệ mai sau.

ĐIỀU 4 – PHẠM VI HOẠT ĐỘNG.

Hội Ái Hữu Biên Hòa được thành lập tại California, Hội có thể sinh hoạt tại bất cứ nơi nào có đồng hương Biên Hòa sinh sống, những nơi này có thể thành lập chi hội để sinh hoạt và phải theo đúng những điều lệ của bản Nội Quy ấn định.

ĐIỀU 5 – TRỤ SỞ.

Trụ sở của Hội được đặt tại: 9340 Bolsa Avenue, Westminster, Ca. 92683.

 

CHƯƠNG II: HỘI VIÊN

 

ĐIỀU 6 – HỘI VIÊN CHÍNH THỨC.

 Hội viên Hội Ái Hữu Biên Hòa Califonia là những đồng hương sau đây:

 - Những người có quê cha đất tổ tại Biên Hòa.

 - Những người sanh trưởng tại Biên Hòa.

 - Những người đã từng cư ngụ hoặc làm việc tại Biên Hòa.

 -Thân nhân và gia đình.

ĐIỀU 7 – HỘI VIÊN DANH DỰ.

Là một hội đoàn ái hữu, tất cả nhân viên điều hành cũng như những người hợp tác, là những người tình nguyện làm việc, không nhận bất cứ thù lao nào. Vì vậy, Hội Ái Hữu Biên Hòa California cần nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ về tài chánh cũng như mọi hình thức khác. Những Mạnh Thường Quân này là hội viên danh dự của Hội.

ĐIỀU 8 – QUYỀN HẠN HỘI VIÊN.

Hội viên Hội Ái Hữu Biên Hòa California không phải đóng niên liễm và được quyền:

 - Tham dự những buổi họp mặt chính thức cũng như đặc biệt do BĐH tổ chức.

 - Được sinh hoạt chung với tất cả đồng hương.

 -Thông báo đến BĐH những tin vui và buồn của đồng hương chúng ta.

 - Ứng cử và bầu cử.

CHƯƠNG III: BĐH, BCV & BGS

ĐIỀU 9: BAN ĐIỀU HÀNH.

Thành phần Ban Điều Hành gồm có:

 -1 Hội Trưởng.

 -1 Phó Hội Trưởng nội vụ.

 - 1 Phó Hội Trưởng ngoại vụ.

 - 1 Tổng thư ký.

 1 Thủ quỹ.

Ngoài ra còn có thêm nhiều Ủy Ban cần thiết khác tùy theo nhu cầu sinh hoạt:

 Ủy Ban tiếp tân.

 Ủy Ban văn nghệ.

 Ủy Ban thông tin và báo chí.

 Ủy Ban kế hoạch và tài chánh.

 Ủy Ban xã hội và tương tế.

 - Ủy Ban ẩm thực.

 - Ủy Ban phụ trách Website.

ĐIỀU 10 – NHIỆM KỲ BAN ĐIỀU HÀNH.

Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành là 3 năm, và có thể tái ứng cử một nhiệm kỳ kế tiếp. Năm thứ ba của một nhiệm kỳ, trong buổi họp mặt mừng xuân, Ban Điều Hành phải chuẩn bị và thông báo đến đồng hương về việc bầu cử cho nhiệm kỳ kế tiếp.

ĐIỀU 11 – TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN BĐH.

 -Tất cả những sinh hoạt của BĐH đều phải phù hợp với điều 2 và điều 3 của bản Nội quy.

 - BĐH phải tổ chức mỗi năm ít nhất một buổi họp mặt đồng hương Biên Hòa trong dịp xuân về. Tờ báo xuân của Hội cũng sẽ được phát hành.

 - BĐH phải tường trình đầy đủ những sinh hoạt của Hội, cũng như vấn đề tài chánh trong giai phẩm xuân.

 -Một Website của Hội phải được thành lập. Tất cả những tin tức cũng như những sinh hoạt của Hội phải được trình bày đầy đủ trên trang Web này.

 -Trong hoàn cảnh thuận tiện, BĐH hoặc thân hữu sẽ đại diện đi thăm viếng những đồng hương già yếu, hoặc tham dự tang lễ đồng hương quá vãng.

11-1 Hội Trưởng.

 - Là phát ngôn viên chính thức của Hội.

 - Điều hành tổng quát các sinh hoạt của Hội.

 - Triệu tập và chủ tọa các phiên họp định kỳ hoặc bất thường.

 -Tường trình những sinh hoạt của BĐH trong buổi họp hàng năm.

 - Đại diện Hội trong các công việc giao tiếp với chính quyền hay các đoàn thể khác.

- Ký tên trên các văn kiện và chi phiếu.

- Không được là Hội Trưởng cho bất cứ hội đoàn nào khác.

11-2 Phó Hội Trưởng nội vụ.

- Phối hợp Hội Trưởng điều hành tổng quát những sinh hoạt của Hội.

- Thay thế Hội Trưởng khi được Hội Trưởng ủy quyền, hoặc trong những trường hợp Hội Trưởng vắng mặt, hay không thể thi hành nhiệm vụ.

11-3- Phó Hội Trưởng ngoại vụ.

 - Phối hợp Hội Trưởng trong các hoạt động ngoại vụ.

 - Trong trường hợp Hội Trưởng hoặc Phó Hội Trưởng nội vụ vắng mặt hoặc không thể thi hành nhiệm vụ, Phó Hội Trưởng ngoại vụ sẽ thay thế điều khiển mọi sinh hoạt của Hội.

11-4 Tổng thư ký.

 - Thay thế Hội Trưởng trong trường hợp đặc biệt điều khiển sinh hoạt của Hội.

 -Điều hành tổng quát tất cả những sinh hoạt của các Ủy Ban.

- Phối hợp Hội Trưởng để thiết lập chương trình nghị sự.

 - Soạn thảo và chuyển đạt giấy mời đến Hội viên cũng như những đoàn thể khác.

 - Đúc kết và tường trình các sinh hoạt, thiết lập và lưu trữ các văn kiện.

11-5 Thủ quỹ

 - Thủ quỹ là người giữ tài chánh cho Hội.

 - Tất cả tài chánh được thu vào cũng như chi ra đều phải thông báo đến Hội Trưởng.

 - Thiết lập và lưu trữ hồ sơ kế toán về thu và chi.

 -Tường trình đến BĐH tất cả thu và chi sau những lần họp mặt. Tổng kết tình hình tài chánh hàng năm trình lên Hội Trưởng và BĐH.

ĐIỀU 12 – BAN CỐ VẤN VÀ BAN GIÁM SÁT.

 12-1 Ban cố vấn gồm có 3 hội viên, là những đồng hương được BĐH mời tham dự. Ban Cố vấn có nhiệm vụ hỗ trợ và góp ý xây dựng cho BĐH.

12-2 Ban giám sát gồm có 3 Hội viên, là những đồng hương được BĐH mời tham dự với sự đồng ý của ít nhất 15 Hội viên đồng hương Biên Hòa.

 -BGS có nhiệm vụ kiểm soát tổng quát tất cả những sinh hoạt của BĐH.

 -BGS có quyền khuyến cáo, cảnh báo BĐH nếu những sinh hoạt của Hội không phù hợp với Nội Quy đã ấn định.

 -BGS có quyền yêu cầu BĐH xuất trình sổ thu và chi trong những lần họp mặt.

 -BGS giúp ý kiến để BĐH có thể dàn xếp những tranh chấp nội bộ.

 -BGS xác nhận và tuyên bố kết quả của cuộc bầu cử BĐH mới.

 

CHƯƠNG IV

ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

 

Cuộc bầu cử BĐH mới phải được tổ chức trong ngày họp mặt mừng xuân của năm thứ ba, năm cuối cùng của mỗi nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử phải được thông báo trên trang Web của Hội 3 tháng trước ngày Đại Hội.

ĐIỀU 13 - ỨNG CỬ.

 - Ứng cử theo thể thức đơn danh hoặc liên danh.

 -Tự nguyện ghi danh ứng cử hoặc được sự đề cử của đồng hương.

 - Ứng cử viên chức vụ Hội Trưởng phải là hội viên Hội Ái Hữu Biên Hòa California và đã từng sống liên tục tại tỉnh Biên Hòa ít nhất là 3 năm.

ĐIỀU 14 – BẦU CỬ.

Bầu cử phải được thực hiện trong buổi họp mặt mừng xuân của Hội. Đồng hương bầu theo hình thức đưa tay đồng ý. Ứng cử viên có số phiếu nhiều hơn sẽ đắc cử. Ban Giám Sát xác nhận và tuyên bố kết quả ngay trước sự hiện diện của đồng hương.

ĐIỀU 15 – BÀN GIAO.

 -Lễ bàn giao đến BĐH mới phải được thực hiện ngay sau khi được tuyên bố đắc cử trước sự hiện diện của đồng hương.

 - Tất cả tài sản của Hội phải được giao lại cho BĐH mới với sự chứng kiến của Ban Giám Sát và đồng hương.

 

CHƯƠNG V

CHẾ TÀI

 

ĐIỀU 16 – HÒA GIẢI.

BĐH phải triệu tập một buổi họp đặc biệt gồm có 3 vị Giám Sát và ít nhất 15 đồng hương để giải quyết những bất đồng nội bộ. Với đa số đồng hương quyết định, BĐH phải tuân theo sự giải quyết này.

ĐIỀU 17 – KỶ LUẬT

Một hình thức chế tài duy nhất dành cho Hội Trưởng, hoặc toàn thể BĐH là được yêu cầu nhường lại cho những đồng hương khác để tiếp tục sinh hoạt cho Hội, nếu những người này phạm những lỗi lầm sau đây:

 -Đi ngược lại tôn chỉ và mục đích đã ghi trong Chương I, điều 2 và điều 3.

 - Có những việc làm đã phương hại đến thanh danh và uy tín của Hội

 - Xử dụng tài sản của Hội một cách bất hợp pháp.

 - Không tổ chức được một buổi họp mặt mừng xuân để đồng hương có dịp gặp gỡ nhau.

Trong những trường hợp vi phạm như trên, đồng hương có quyền biểu quyết bất tín nhiệm BĐH hiện tại và yêu cầu được thành lập BĐH mới. Quyết định bất tín nhiệm phải có hơn phân nửa số đồng hương trong buổi họp mặt bất thường đồng ý.

ĐIỀU 18 – TỪ NHIỆM

 - Bất cứ nhân viên nào trong BĐH muốn từ nhiệm phải thông báo đến BĐH trước 6 tháng để BĐH có đủ thời gian tìm người thay thế.

 - Nếu toàn thể BĐH muốn từ nhiệm phải chờ đến buổi họp đồng hương mừng xuân hàng năm để đồng hương có dịp tìm người thay thế cũng như biểu quyết chấp thuận.

CHƯƠNG VI

TÀI SẢN

 -Tài sản của Hội Ái Hữu Biên Hòa California được xác định gồm những động sản và bất động sản; những hiện kim và hiện vật do sự đóng góp của đồng hương Biên Hòa, thân hữu, cùng quý vị Mạnh Thường Quân và các hoạt động gây quỹ trong những buổi họp mặt do BĐH thực hiện.

 - Hội Ái Hữu Biên Hòa California không được quyền thiếu nợ bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào.

 - Chương mục trong ngân hàng phải được mang danh nghĩa Hội Ái Hữu Biên Hòa California và được đứng tên bởi Hội Trưởng và Thủ Quỹ. Hội Trưởng và Thủ Quỹ cùng ký tên thì chi phiếu mới có giá trị pháp lý.

 -Mọi chi phiếu được ký không quá 500.00 (năm trăm) dollars. Những chi phiếu hơn 500.00 dollars cần phải có sự đồng ý của một nhân viên thứ 3 trong BĐH

 CHƯƠNG VII

ĐẠI HỘI HỌP MẶT

 

Ngày họp mặt mừng xuân của Hội Ái Hữu Biên Hòa California sẽ được tổ chức hàng

năm vào ngày thuận tiện trước hoặc sau TẾT Nguyên Đán. Địa điểm tổ chức phải được thông báo ít nhất là ba tháng trước ngày họp mặt. Những buổi họp mặt khác vào mùa hè nếu có, cũng phải thông báo cho đồng hương để đồng hương đến tham dự.

 

CHƯƠNG VIII

TU CHÍNH NỘI QUY

 

Bản nội quy của Hội Ái Hữu Biên Hòa California theo thời gian có thể được thay đổi phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế, nhưng không thể thay đổi điều 1, điều 2 và điều 3. trong Chương I.

ĐIỀU 19 - ĐỀ NGHỊ TU CHÍNH.

Phải có ít nhất 30 đồng hương đồng ý đề nghị thay đổi điều lệ trong bản nội quy. Phải có dự thảo tu chính và phải nêu lý do chính đáng cần đến sự thay đổi. Dự thảo phải nộp đến BĐH để được xem xét.

ĐIỀU 20 – QUYẾT ĐỊNH TU CHÍNH.

BĐH phải mở một phiên họp đặc biệt với sự tham dự của ít nhất 50 đồng hương Biên Hòa, trong đó bao gồm 30 đồng hương đề nghị tu chính để bàn thảo và biểu quyết. Thiếu một trong 30 đồng hương đề nghị tu chính thì buổi họp bất thành. Phải có ít nhất là 40 đồng hương trên tổng số 50 biểu quyết chấp thuận, bản nội quy sẽ được tu chính.

ĐIỀU 21 – NỘI QUY 2010

Bản nội quy Hội Ái Hữu Biên Hòa California bao gồm 8 chương và 21 điều khỏan. 

California, ngày 09 tháng 3 năm 2010.
 T.M. Hội Ái Hữu Biên Hòa California
 Hội Trưởng: Dương Minh Chấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Bảy 2014(Xem: 12602)
Thiền sư Thích Thông Triệt thế danh là Lê Kế Tông sinh năm 1929 tại quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai
08 Tháng Hai 2014(Xem: 9258)
Cây bút quen thuộc của trang Web và Đặc San Biên Hoà và Trường Ngô Quyền chúng ta, anh Trần Kiêu Bạc, vừa tự xuất bản Tập Thơ QUA DẤU BỤI THỜI GIAN vào Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014.
20 Tháng Sáu 2011(Xem: 6522)
Nhìn lại những năm tháng đầu tiên của trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa, chắc hẳn các cựu học sinh lớp đàn anh khóa 1 không bao giờ quên một người Thầy của những ngày đầu Trung Học, không những các khóa đàn anh, luôn cả những khoá về sau nầy không ai bảo ai luôn giữ lòng kính trọng đối với một người Thầy, một Tổng Giám Thị hiền lành và mẫu mực, Thầy Bùi Quang Huệ
18 Tháng Tư 2011(Xem: 7569)
NHÂN SỰ MỚI - HƯỚNG ĐI MỚI - THÀNH CÔNG MỚI : LÀ ƯỚC VỌNG CỦA ĐỒNG HƯƠNG